Hopp til innholdet

Medlemsvilkår for Nedre glomma turn

MEDLEMSVILKÅR

REGLER FOR TRENINGSGLEDE OG TRIVSEL

 1. Vi forventer høflig og vennlig opptreden. Vi er alle ansvarlig for et godt og inkluderende miljø med gjensidig respekt.
 2. Nedre Glomma Turn har nulltoleranse for mobbing og utestenging.
  Treningsmiljøet skal være inkluderende og inspirerende, hvor utøvere og instruktører skal føle seg ivaretatt, sett og hørt.
  Vi forventer at utøvere og instruktører hilser på hverandre, bruker et høflig språk og framsnakker hverandre.
  Tillit, ærlighet og samarbeid er viktige verdier vi fremmer under treningsarbeidet, for å oppnå et ønskelig miljø. 
 3. Alkohol og tobakk skal ikke nytes i treningssammenheng, da vi ønsker at utøverne skal møte et trygt og rusfritt treningsmiljø.
  Alkohol skal aldri nytes i samvær med barn og ungdom under 18 år. Instruktører, ledere og utøvere skal være ansvarsbevisst
  i forhold til sine roller og fremstå som gode forbilder for hverandre og øvrige utøvere.
  Nedre Glomma Turn skal representere og fremme sunne holdninger og verdier.
 4. Renslighet er viktig for oss i forbindelse med trening, da treningstimene kan inneholde mye kroppskontakt.
  Vi ønsker at utøverne og trenere skal opprettholde alminnelig god hygiene, ved å møte opp i rent treningstøy,
  ingen form for smykker under trening, håret satt opp i strikk og være nøye med håndvask.
  Dette for å begrense smitterisiko, jobbe skadeforebyggende og ivareta et godt miljø.
 5. Vi ber om at alle møter opp til oppsatt treningstid, for å unngå forstyrrelser og avbrudd underveis i timen.
  Dette for at utøveren selv skal oppleve trygghet og få en god treningsopplevelse, men også vise respekt ovenfor instruktør og øvrige utøvere.
 6. Alle har et ansvar for å ivareta våre treningsfasiliteter både før, under og etter timene.
  Ha respekt ved bruk av treningsutstyr i hallen og påse at alle rom er ryddet etter bruk, slik at det er innbydende for de som kommer etter deg.
 7. Mat er ikke tillatt i våre turnhaller. All bespisning foregår i vårt kafeområde i 2. etg.
  Under trening anbefaler vi at utøverne har med en fylt vannflaske.
 8. Det er ikke tillatt med mobiltelefon under våre timer, dersom ikke annen avtale er inngått på forhånd.
  Vil også informere om at koreografi, serier og logoer fra Nedre Glomma Turn ikke skal deles uten samtykke fra innehaver.
  Instruktører benytter mobil i enkelte sammenhenger som musikkavspilling, opprop og opplæringssammenheng

Vi respekterer og overholder trivselsreglene, slik at alle har det trygt og trivelig hos Nedre Glomma Turnforening.

PERSONVERN

 • Nedre Glomma Turnforening benytter Spoortz som medlemsregister og det kreves at du registrerer deg som bruker ved innmelding. Hvert medlem administrerer sin egen profil, på nett eller via en app. Opplysninger som navn, adresse, mobilnummer og e-post kreves for å opprette bruker. Medlemmet plikter til enhver tid å holde kontaktinformasjon på sin medlemsprofil oppdatert. Dine personopplysninger gis ikke ut til andre uten samtykke og slettes ved utmelding.
 • Som medlem i Nedre Glomma Turnforening godtas det at bilder og videoer deles som markedsføring for egen promotering på vår hjemmeside og våre sosiale medier. Dersom du eller ditt barn ikke ønsker å bli avbildet i denne sammenheng, sendes en skriftlig beskjed til pamelding@nedreglommaturn.no
 • Nedre Glomma Turnforening kan kontaktes via telefon og e-post. Alle henvendelser behandles profesjonelt og vi deler ikke sensitive opplysninger med andre.
 • Nedre Glomma Turnforening sletter mottatte meldinger som ikke lenger er aktuelle, men vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.
 • I idretten har vi ingen lovpålagt taushetsplikt, men Nedre Glomma Turnforening inngår en tillitserklæring med alle trenere. Det vil si at gymnaster og foresatte kan betro seg til de ansatte i klubben, uten at denne informasjonen går videre til andre gymnaster eller andre foresatte. Trenere skal være bevisst sin rolle og sitt ansvar for å ivareta gymnaster og deres trygghet. Dersom informasjonen som blir gitt til trener er av betydelig alvorlighetsgrad skal saken varsles umiddelbart. 

VARSLING

Nedre Glomma Turnforening skal være et trygt idrettslag, med et tydelig og forsvarlig varslingssystem. Dersom man opplever kritikkverdige forhold knyttet til vårt idrettslag, har vi klare retningslinjer for hvordan dette skal håndteres profesjonelt. I begrepet kritikkverdige forhold menes forhold, handlinger, unnlatelser eller praksis som er i strid med lov/forskrift/rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i NIF, eller i strid med etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, jf. aml. § 2 A-1 (2).

Ved uenighet eller konflikt internt, oppfordrer vi til å ta kontakt med personen/ gruppen det gjelder og prøve å løse konflikten først. Dersom dere ikke kommer til enighet eller har behov for ytterligere bistand, kan vårt varslingssystem benyttes. Varsling betyr å melde fra enten skriftlig eller muntlig til en leder eller styret i Nedre Glomma Turnforening. Du kan skrive en e-post, sende en melding, ringe og fortelle eller be om et personlig møte for å fortelle hva som har skjedd. Varsler kan sendes inn enten anonymt eller personlig. Vi har en postkasse i 2. etg. på Turnhallen, Activ Center, hvor du kan levere brev merket med varsling. Styret vil gi deg beskjed når varselet er mottatt og holde deg oppdatert om hva som skjer videre. Ta også kontakt om du føler deg utrygg eller er usikker på hva som skjer. Som varsler er det viktig at du føler deg ivaretatt og møtt på en god måte.

Om du synes det er vanskelig å si fra på egenhånd, spør om hjelp fra en du stoler på. Du kan få råd og hjelp fra følgende kontakter i idrettslaget:

 • Ansvarsperson som du har tillit til på trening
 • Hovedtrener for ditt parti
 • Breddeansvarlig i idrettslaget
 • Styreleder i idrettslaget
 • Sende en e-post til kontoret post@nedreglommaturn.no
 • Ring oss på mobil 92977255
 • Norges Gymnastikk- og Turnforbund har også en egen kontaktperson som bistår i varslingssaker.
  Ta kontakt med Maria Karin Dalsbø, dersom du lurer på noe i denne sammenheng.
  Mobil:                  974 86 207
  E-post:                 maria.dalsbo@gymogturn.no
  Hjemmeside:    https://gymogturn.no/ressurser-og-verktoy/verdiarbeid/

Nedre Glomma Turnforening følger NIF sine retningslinjer for varsling. For mer informasjon om varslingsgrunnlag, varslingsforløp og håndtering se følgende side: https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/varslinger-i-norges-idrettsforbund/

VILKÅR

 • Ved å melde deg / ditt barn inn i Nedre Glomma Turnforening har du akseptert våre vilkår uten forbehold. Som medlem plikter du deg til enhver tid å holde deg oppdatert på informasjonen som finnes på vår hjemmeside nedreglommaturn.no og som sendes ut på e-post.
 • Ved innmelding betaler medlemmer gjeldende treningsavgift og medlemsavgift fastsatt av Nedre Glomma Turnforening.
 • Dersom noe utenfor vår kontroll oppstår, som resulterer i at vi ikke kan gjennomføre ordinære treninger, får man ikke tilbakebetalt treningsavgift eller medlemsavgift.


Betaling av semesteravgift.

 • Nedre Glomma Turnforening opererer med to semestre (august – desember) og (januar – juni).
  Medlemmene betaler treningsavgift x 2 pr/år og medlemskontingent x 1 pr/år.
 • Både treningsavgift og medlemskontigent betales i sin helhet ved påmelding.
 • Betaling gjøres ved bruk av vipps eller kort (Visa/ Mastercard) direkte via medlemsprofilen (Spoortz).


Forsikring

 • Medlemskontingenten i Nedre Glomma Turnforening omfatter en lovpålagt forsikring, som tegnes for alle medlemmer ved innmelding.
 • Alle medlemmer er forsikret via Norges Idrettsforbund.


Angrerett

 • Utmelding gjøres ved å sende e-post til pamleding@nedreglommaturn.no
 • Utmelding før semesterstart gir rett til refusjon av treningsavgift, men administrasjonsgebyr/kortgebyr på kr. 95,- refunderes ikke.
 • Utmelding de første 14 dagene etter semesterstart gir rett til refusjon av halve treningsavgiften.
 • Utmelding senere enn 14 dager etter oppstart gir ingen rett til refusjon.

Refusjon ved skader eller annet som forhindrer deg i å delta på treninger som planlagt, krever godkjent legeerklæring for rett på refusjon.

 • Skader 1 uke etter semesterstart gir rett til refusjon av treningsavgift.
 • Skade 2 uker etter semesterstart gir rett til refusjon av halve treningsavgiften.
 • Skade 3 uker eller mer inn i semesteret gir ingen rett til refusjon av treningsavgift.


For spørsmål og henvendelser angående faktura og betaling, send e-post til faktura@nedreglommaturn.no

BETINGELSER

 • Nedre Glomma Turnforening forbeholder seg retten til å kunne endre nærværende vilkår, samt treningstider, priser og praktisk gjennomføring etter behov.
 • Medlemmet er selv ansvarlig for å vurdere egen helsetilstand, både fysisk og psykisk, slik at det er forsvarlig for vedkommende å delta på treninger. Har du en medisinsk tilstand, må du konsultere med din fastlege eller annet godkjent helsepersonell for å få en bekreftelse på at deltagelse er forsvarlig. Tilpasninger som eventuelt kreves under treningen på bakgrunn av den medisinske tilstanden, må den enkelte selv ta ansvar for. Det er da viktig at du informerer din trener om nødvendig opplysninger, som kan påvirke treningen for deg som utøver.
 • Sørg for at du får med deg dine personlige eiendeler hjem etter trening. Nedre Glomma Turnforening er ikke ansvarlig for eiendeler som oppbevares i treningslokalet.
 • Ved påmelding og betaling av treningsavgift og medlemskontigent legges det til grunn at betingelser, vilkår og retningslinjer for Nedre Glomma Turnforening er lest og forstått.


Tusen takk for at alle respekterer og overholder regler satt av Nedre Glomma Turnforening.